Home / Tải Nhạc Mp3 / Thải Trà Kỉ
Thải Trà Kỉ Song Sênh Nghe nhạc online Thải Trà Kỉ miễn phí
Views: 547,045

Thải Trà Kỉ

- Song Sênh

Lời bài hát Thải Trà Kỉ

Bài hát: Thải Trà Kỉ - Song Sênh

Hánshíguò yúnyǔ xiāo bú yè hóu zhènghǎo

Yòu shì yī nián cǎi chá shíjié nuǎn yáng zhào

Fēng zhuīzhe húdié pǎo

Shuí jiā zhòng hóngsháo

Mù lí sōng tǔ de lóng jīng xī yǐ chū cháo

Cuì yíngyíng yōuxiāng piāo

Chá lǒng màn shān rào

Chān jìn tiánjiān chě xiàlì mào chūnmián yào chènzǎo

Dài shèng niǎo mò yào chǎo

Róng wǒ shuì yī jué

Mèngzhōng rénshēng shēng huàn sì bǎo

Dà huáng bié zài yǎo

Bù zhǔn chě wǒ xiǎo jiá ǎo

Fǒuzé bǎ nǐ sòng gěi cūn tóu xiǎo mǔ māo

Xiū guàiwǒ qìnǎo

Shì nǐ bù tíng jiāng wǒ rǎo

Fènfèn zhēng yǎn fāxiàn jìng shì niáng qīn jiàdào

Dàshì bù tài miào sātuǐ jiù yào kāi liáo

Zhuǎnshēn piān yòu zhuàngjiàn gébì jiā wǎn táo

Suànle zuòbàle

Yīngxióng bùpà hǔ bào

Wǒ zěn néng wéi téng tiáo zhéyāo

Wǒ niáng shuō sì bǎo nǐ qiáo qiáo

Tiányě jiān bàn shānyāo

Nóng rén duō xīnláo

Nián nián yòu suì suì fù nián nián

Guān chá zhòng fùshuì gāo

Zhōngjiù zài suǒ nán táo

Duìmén pàng gē zhào jiā xiǎoyǔ duì wǒ xiào

Xiào wǒ bàndiǎn bù dǒng gàn huó què zhǐgùzhe qiúráo

Wǎn táo sùshǒu qīng qiào zhǐ jiān chá jīng diào

——————————

Dà bǎ chái tián kēng zào

Guō lǐ shuǐ zhèng shāo

Fèishuǐ téngténg chápéng wài wùqì liáo liáo

Mǒ bǎndèng cā zhuō jiǎo

Zhǐ děng kèrén dào

Pěng yī luò wǎn

Xiǎoxīnyìyì bù luàn yáo

Chá xiǎo èr wūwài jiào chūlái zhāohū hǎo

Lǎo fù kūgǎo dān yǐng wú kào

Jìnlái xiē xiējiǎo jùn xiǎo gē qù gǎnkǎo

Duō sòng nǐ yī sháo

Qián bùyào tízì zuò dǐxiāo

Yuǎn chù luànzāozāo

Èbà yòu lái lù biān nào

Shàng cì chībáishí shàng shàng cì qī dàsǎo

Zhècì xiān shuō hǎo

Fùzhàng háishì dǎ qiàntiáo

Èbà dà hè

Chōng shànglái bǎ wǒ yī lǐng hāo

Nǐ gè xiǎo tù gāo

Hǔ tóushàng gǎn bá máo

Yé bù xīhan nǐ zhè pìrǎng qióng shān'ào

Kè guān xiànghòu kào

Hǎohàn bù wèi lǎo lǎo

Wǒ sì bǎo dìng ràng tā qiúráo

Dà huáng zài shēnhòu fāchū dī shēng hǒujiào

Zhǐ děngzhe wǒ chuī xiǎng kǒushào

Yī shùnjiān rútóng bǎojiàn chū qiào

Yǎo dé tā liánlián āiháo sìchù bēntáo

Rénshēng yīlù zǒng huì yù dào lánlù yāo

Zòng tiānfù yì bǐng yě nányǐ dǐdǎng shìshì nán liào

Guò míng yuán jiāng yī líng yá shōu jìn hébāo

Bàngwǎn diàn dǎyàng wǒ niáng pī qǐ yī páo

Zài yuàn zhōng jiàng xīn yè fān chǎo

Yī lán jiēzhe yī lán qīngdǎo

Wéi huǒ hōng kǎo zhè xuán wèi xiàn shā chūncǎo

Rén jiù xiàng chá dé shòu déliǎo gāowēn áo

Yèpiàn cóng fú dào chén yóu juǎn zhì shū jiānxīn duōshǎo

Cǎi chá shī lǐ yī shǒu gēchàng pò chūnxiǎo

Xem thêm

Tải nhạc Thải Trà Kỉ Mp3

Tải Nhạc Về Máy Thải Trà Kỉ Mp3 hot, Tải nhạc Mp3 Thải Trà Kỉ online
Chúng tôi rất vui vì đã giúp bạn có buổi nghe nhạc Mp3 Thải Trà Kỉ vui vẻ!. Nghe nhạc Thải Trà Kỉ Mp3 mới, Nghe Nhạc Miễn Phí Thải Trà Kỉ mới nhất.